Op grond van artikel 7 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidzorg dienen zorgaanbieders jaarlijks vóór 1 juni een kwaliteitsjaarverslag in te dienen bij de IVA. Een kwaliteitsverslag helpt de IVA om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geboden zorg door zorgverleners en punten van verbetering en/of risico's in de zorg die de aandacht verdienen.

Jaarlijks krijgt iedere zorgaanbieder twee email herinneringen over het inleveren van het kwaliteitsjaarverslag op uiterlijk 1 juni. Bij het niet tijdig inleveren van het kwaliteitsjaarverslag zal de IVA handhavend optreden. Zie hierbij het Toezicht- en Handhavingsbeleid van de IVA voor een overzicht van de maatregelen die ingezet kunnen worden.

Waaruit bestaat een kwaliteitsjaarverslag?

Het formulier voor het kwaliteitsjaarverslag 2023 is een gereviseerde versie. Er is gestreefd naar vragen die meer inzicht geven in de essentie van het kwaliteitsbeleid binnen uw instelling/praktijk. 

Belangrijk is om te weten dat artikel 5 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg aangeeft dat de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg een essentieel onderdeel vormt van het kunnen leveren van goede zorg. Op deze manier is het hebben van een kwaliteitssysteem opgenomen in de wet, als kwaliteitseis voor alle zorgaanbieders. De rode draad hierin vormt de PDCA-cyclus:

  • Kwaliteitsbeleid en –doelstellingen vormen de basis voor de zorgverlening (Plan)
  • De zorg wordt op de best mogelijke manier uitgevoerd (Do)
  • De resultaten van de zorg worden gemeten en geanalyseerd (Check)
  • Via periodieke evaluaties worden plannen en werkmethoden verbeterd (Act)  

Het kwaliteitsjaarverslag vormt in deze cyclus het middel om evaluatie en verbetering aantoonbaar te maken. 

Alle zorgaanbieders dienen hun kwaliteitsjaarverslag digitaal in te dienen via emailadres: info@iva.aw. Het 'formulier kwaliteitsjaarverslag kunt u hieronder downloaden.